תקנון

 

תקנון אתר קומה סנסה (ComaSensa)

 1. מבוא - תקנון זה הוא הסכם מחייב בינך לבין חברת קומה סנסה (ק.ס.) בע"מ (להלן-"ההסכם" ו-"החברה" בהתאמה).  ההסכם מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לגברים ולנשים כאחד. הסכם זה חל על כל משתמשי אתר האינטרנטwww.comasensa.co.il   ו/או www.comasensa.biz  ו/או www.comasensa.com (להלן:  "האתר" ו/או "השירות"). על ידי רישום לאתר, אתה הופך לחבר בשירות ו/או באתר (להלן: "חבר" או "משתמש") ומסכים להיות מחוייב לכל התנאים של הסכם זה. יודגש, כי תקנון זה כפוף לשינויים, כפי שייעשו על ידי החברה, מעת לעת, ללא צורך במתן הודעה ועל פי שיקול דעתה.  אם תנאי הסכם זה אינם מוסכמים עליך, אל תצטרף לשירות ו/או לאתר. ככל שתנאי כלשהו מתנאי הסכם זה אינו מובן ו/או ככל שיש לך שאלה, הינך מוזמן לפנות אלינו לצורך קבלת הבהרות.
 2. מטרת האתר/השירות– היכרויות בלבד. כל שימוש אחר שיעשה באתר, לרבות אך לא רק, שימוש בלתי חוקי, פוגעני בכל צורה שהיא ו/או כל שימוש בלתי ראוי אחר (בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה), הינו אסור. החברה שומרת על הזכות לנקוט בכל הסעדים העומדים לרשותה, לרבות אך לא רק, חסימת ו/או השעיית משתמש, פנייה לגורמי האכיפה ו/או לערכאות המתאימות לצורך תביעת הנזקים שיגרמו לה כתוצאה משימוש לא ראוי בשירות.
 3. רישום לאתר – א) לאתר רשאים להירשם רק בגירים בני 18 לפחות. קטינים אינם רשאים להירשם לשירות. ב) לאתר רשאים להירשם רק רווקים, גרושים, פרודים ואלמנים. האתר אינו מיועד לנשואים/אנשים הנמצאים במערכת יחסים. השימוש באתר הוא אישי, וחל איסור להמחות ו/או להעביר בדרך כלשהי את המנוי לכל אדם או גוף שהם. האחראיות לוודא כי המחשב באמצעותו מתבצעת גישתך לשירות אינו מאפשר גישה לצדדים שלישיים – חלה עליך בלבד.
 4. משתמש שירשם לאתר, יתבקש להשיב על מספר שאלות (הן שאלות אישיות בין השאר בנוגע לעצמו והן בנוגע להעדפותיו אצל בת הזוג). בין השאלות גם שאלות אישיות ושאלות הנוגעות להעדפותיו המיניות של המשתמש. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים שהחברה תעשה שימוש בכל המידע והתשובות של המשתמש, לצורך ביצוע ההתאמות. כמו כן, למעט מספר שאלות חסויות (הנוגעות בין השאר להעדפותיו המיניות של המשתמש), המשתמש מסכים כי תשובותיו לשאלות יופיעו בפרופיל המשתמש ויוצגו למשתמשים האחרים באתר.
 5. לחברה שיקול דעת בנוגע להוספת/שינוי/הסרת שאלות, ללא צורך במתן הודעה.
 6. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, למחוק כרטיס אם תהיה סבורה כי הפרטים שצוינו בו אינם נכונים.
 7. החברה תהיה רשאית בכל עת, להיכנס לכרטיס המשתמש, על כל פרטיו.
 8. משתמש שירשם לאתר יהיה רשאי לצרף לכרטיסו תמונה ו/או תמונות. מבלי שיהיה בכך בכדי להטיל אחריות כלשהי על החברה, מובהר כי משתמש אינו רשאי להעלות תמונות עירום. משתמש אף אינו רשאי להעלות תמונה שאינו מופיע בה (בין אם מדובר בתמונה של ילד, בעל חיים, ידוען ו/או כל תמונה אחרת שהמשתמש אינו מופיע בה).
 9. רישום לאתר והעלאת תמונה ו/או תמונות, יהוו אישור מפורש מצד המשתמש להשתמש בתמונתיו לצורך הצגתן למשתמשים אחרים באתר.
 10. תקופת ההסכם - הסכם זה יישאר בתוקף במהלך כל תקופת השימוש שלך באתר. הינך רשאי להפסיק ו/או להקפיא את השימוש באתר בכל עת, מכל סיבה שהיא. החברה תהיה זכאית להפסיק ו/או להקפיא את חברותך באתר, מכל סיבה שהיא ובכל עת. הודעה בדבר ההפסקה ו/או הקפאה תימסר לך בעל פה, בכתב או בדואר אלקטרוני. החברה לא תהיה חייבת לנמק את החלטתה להפסיק ו/או להקפיא את חברותך. ככל שהחלטת להפסיק ו/או להקפיא את השימוש באתר, עליך להודיע בכתב לשירות הלקוחות של החברה לצורך מחיקת ו/או הקפאת כרטיסך.
 11. זכויות קנייניות של החברה – החברה היא הבעלים היחיד והבלעדי של כל הזכויות באתר/בשירות, לרבות אך לא רק, בעיצובים, בתכנים, עיצוב והצגה מילולית, בגרפיקה, בלוגו, בסימנים מסחריים (בין רשומים בין אם לאו) ובכל זכויות דומות באשר הן. חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ובזכויות הנ"ל, כולם או חלקם, ללא אישור של החברה בכתב ומראש.
 12. הצהרת המשתמש בדבר זכויות קניניות ופרטיות - הסכמתך לתנאי הסכם זה משמעה הצהרה והתחייבות מצדך, כי אתה הבעלים של כל התמונות שפורסמו על ידך. כמו כן עם הסכמתך לתנאי הסכם זה, אתה מעניק לנו הרשאה לעשות שימוש במידע שבפרופיל שלך, לרבות בתמונותיך המתפרסמות בו מעת לעת, בהקשר של השימוש שלך בשירות. כמו כן הינך מבין את זכותם של משתמשים אחרים באתר לפרטיות, ומתחייב לא להעתיק, או לפרסם, או להעביר, או להפיץ, או להציג, או למכור או לעשות שימוש כלשהו במידע ו/או תמונות של משתמש אחר כלשהו, ללא אישור מפורש של החברה מראש ובכתב.
 13. אופן השימוש באתר – עם הסכמתך לתנאי הסכם זה הינך מתחייב להשתמש באתר בדרך נאותה וסבירה, לא לפעול בניגוד לחיקוק כלשהו, לא לפגוע ו/או להעליב ו/או להטריד בכל דרך שהיא, בין במישרין בין בעקיפין, משתמש אחר ו/או אדם אחר כלשהו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור  לעמוד בכל התנאים שלהלן (המהווים רשימה חלקית ובלתי ממצה):
  1. לכתוב ולפרסם בפרופיל שלך ובכל מקום אחר באתר, אך ורק מידע נכון ואמיתי.
  2. לא להתחזות לאדם ו/או לדמות כלשהם.
  3. להימנע מפרסום מידע ו/או מלל כלשהו, בכל מקום באתר, שהינו בלתי חוקי ו/או בגדר "לשון הרע" ו/או פוגע ו/או מעליב ו/או לא מדויק ו/או לא צנוע ו/או מאיים ו/או גזעני ו/או כל מידע ו/או מלל שיש בו פגיעה בזכות ו/או בפרטיות של צד שלישי כלשהו.
  4. לא תהיה רשאי לשבש או להפריע בכל דרך, לשירות או לאתר, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.
  5. לא תהיה רשאי להעביר בכל דרך שהיא חומר הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של האתר ו/או התוכנה ו/או החומרה.
  6. יובהר, כי אין באמור לעיל כדי להוות רשימה סגורה, וכי החברה שומרת על הזכות ועל שיקול הדעת המלא בכל הנוגע לקביעת אופן ההתנהגות הראויה באתר, ותהיה רשאית להחליט, על פי שיקול דעתה המלא, ומבלי לנמק, כי משתמש מסוים התנהג בצורה בלתי נאותה.
 14. הודעות - עם הצטרפותך כחבר בשירות, הינך מסכים לקבל מאיתנו הודעות, בכל דרך שהיא , לרבות, אך לא רק: הודעות טלפוניות, הודעות SMS והודעות דואר אלקטורוני.. אם אינך מעוניין לקבל מאתנו הודעות, אל תירשם לשירות או בטל את השירות. למען הסדר הטוב נציין כי החברה מודעת לאי הנוחות העשויה להיגרם מקבלת אין ספור הודעות, ועל כן תעשה מאמצים שלא להציף בהודעות סתמיות.
 15. הינך מסכים ומאשר כי אין לנו כל אחריות להודעות ו/או תכנים אחרים שימחקו (בין אם המחיקה תעשה על ידי החברה, מכל סיבה שהיא, ובין אם המחיקה תתבצע על ידך ו/או מי מטעמך), או אי אכסון של כל הודעות או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות השירות שלנו.
 16. זכות החברה לסיים פעילות משתמשים באתר -  החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת פעילות משתמש כלשהו באתר, מכל סיבה שהיא ומבלי שחלה עליה חובה לנמק את החלטתה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה והחברה קיבלה לגבי משתמש כלשהו דיווח בדבר שימוש לרעה בשירות ו/או התנהגות בלתי נאותה ו/או בלתי חוקית כלשהי,  תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את הפעילות של אותו משתמש באתר, להפסיק את חברותו לאלתר, ואף לנקוט בכל סנקציה חוקית אחרת שתימצא לנכון.
 17. למען הסדר הטוב יובהר כי החברה לא תישא באחריות בגין התנהגות לא ראויה ו/או שימוש לרעה של משתמש כלשהו. עם זאת, החברה תפעל כמיטב יכולתה למנוע התנהגות זו.
 18. העברת מידע: החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אודות משתמש לרשויות אכיפת החוק ולכל רשות ממשל אחרת, בכפוף לצו של בית המשפט וכמתחייב מלשון חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.
 19. חיובים בגין השימוש באתר: בשלב זה השימוש באתר הינו בחינם. עם זאת, החברה, בהתאם לשיקול דעתה ובכל עת, תהיה רשאית לגבות תשלום עבור השירות. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בכל דרך אחרת, על פי שיקול דעתה של החברה. למען הסדר הטוב יובהר, כי בעת בה יוחלט על גביית תשלום בגין השימוש בשירות, יוכל כל משתמש להחליט על התנתקות מהשירות, מבלי שיחויב בתשלום כלשהו עבור השימוש שעשה עד למועד זה.
 20. אופי השירות הניתן על ידי החברה - השירות מסופק על ידי החברה כפי שהוא (AS IS). החברה לא נותנת כל הבטחה ו/או התחייבות לגבי אופי  השירות, ואולם תעשה את מירב המאמצים להעניק למשתמשים את השירות הטוב ביותר. על אף הוראות הסכם זה, החברה לא מתחייבת כי אמנם כל המשמשים באתר עומדים בדרישותיו ואולם תעשה כל שביכולתה על מנת לדאוג שכך יהיה.  ייתכן שחברים אחרים ומשתמשים בשירות (לרבות משתמשים בלתי מורשים”), יפרסמו או יעבירו חומר פוגע או מגונה במסגרת השירות, ואתה כמשתמש תיחשף באופן בלתי רצוני למידע מעין זה. הגם שהחברה פועלת לצורך אבטחת המידע, יתכן שאחרים יצליחו להשיג מידע אודותיך בשל היותך משתמש בשירות. החברה לא תהיה אחראית לגבי האירועים הנ"ל ובכלל זה לשימוש שיעשה בכל מידע אישי שלך שיתגלה במסגרת השירות, בין כתוצאה ממחדל ו/או התנהגות שלך ובין כתוצאה מכניסה של בלתי מורשים לשירות.
 21. כמו כן, החברה עושה את מירב המאמצים לתת לך את השירות הטוב ביותר, אולם לא מתחייבת כי המשתמשים שיוצגו לך אכן מתאימים לך, ואף לא מתחייבת שתימצא התאמות ו/או בן זוג באתר. החברה אף לא מתחייבת כי השירות יהיה זמין ורציף למשך פרק זמן כלשהו, ומובן כי תהיה רשאית להפסיקו בכל עת.
 22. אבטחה - החברה נוקטת בסטנדרטים המקובלים בתעשייה להבטחת הסודיות של המידע האישי של המשתמשים. החברה תפעל (בהתאם לשיקול דעתה) לצורך הגנה על המידע אשר נמצא במאגר המידע שברשותה, אולם, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תישא באחריות למאגר המידע מעבר להגנה אליה היא מחויבת בכפוף לדין הישראלי ומעבר להגנה סבירה בנסיבות הענין.
 23. הגבלת אחריות החברה –יובהר, כי החברה אינה עורכת ניפוי כלשהו של משתמשים באתר, ולכן כל אדם יכול להשתמש באתר. החברה לא תהיה אחראית לחומרים ו/או פרסומים של צדדים שלישיים, לרבות קישורים שיועלו לאתר (בין אם הם משתמשים בשירות בין אם לאו). החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי גורמים כלשהם במידע אישי שתפרסם באתר ו/או תחשוף בפני צדדים שלישיים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, נלווה או תוצאתי, שיגרם למשתמש כלשהו, מכל סיבה שהיא  כתוצאה מן השימוש באתר ו/או בשירות או בגין היעדר יכולת להשתמש בשירות, לרבות אך לא רק נזקים הנובעים משיחות ו/או מפגש עם משתמשים אחרים באתר, נזקים הנובעים מאובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, או כל נזק אפשרי אחר.
 24. פנייה למנהלי האתר:  בכל שאלה ו/או בעיה בנוגע לשירות ובכלל, הינך מוזמן ליצור קשר עם שירות הלקוחות על ידי לחיצה על הקישור "צרו קשר".
 25. יישוב מחלוקות וסמכות שיפוט - כל מחלוקת בענין השימוש באתר ו/או בענין תקנון זה תידון על פי הדין הישראלי בלבד בבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.